اظهارنامه اشخاص حقیقی

امروز شنبه اول شهریور ۱۳۹۹ ، آخرین مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۸ صاحبان مشاغل ( گروه های شغلی اول ، دوم و سوم ) و نیز ارسال فرم تعیین مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م برای عملکرد سال ۱۳۹۸ برخی از صاحبان مشاغل ( گروه های شغلی دوم و سوم ) می باشد .

فهرست