اتاق اصناف با اداره مالیات جهت مالیات سال ۱۳۹۸ به توافق رسید

حوه تعیین مالیات مقطوع و پرداخت آن:
مالیات صاحبان مشاغل بر مبنای مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۹۷ به شرح زیر به صورت مقطوع تعیین می شود:
الف_ صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی تا ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال، بدون افزایش نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۷
ب_ صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی از ۲۵/۰۰۰/۰۰۱ ریال تا ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال، با ۴% ( چهار درصد) افزایش نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۷
ج_ صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی ۵۰/۰۰۰/۰۰۱ تا ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال، با ۸ % ( هشت درصد) افزایش نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۷
د_ صاحبان مشاغل مالیاتی با میزان مالیات قطعی بیشتر از ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال با ۱۲% ( دوازده درصد) افزایش نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۷

تذکر: بندهای فوق مربوط به مودیانی می باشد که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال ۱۳۹۸ از مبلغ ۹/۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بیشتر نباشد. مودیانی که میزان فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال ۱۳۹۸ بیش از مبلغ مذکور می باشد، مکلف به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلق با رعایت مقررات مربوط می باشند.

فهرست