براساس قانون نظام صنفی تمامی واحدهای صنفی موظف به نصب جواز کسب در محل کار خود می باشند.

فهرست