شنبه ۱۳۹۹/٢/١٣ جلسه مشترک در سازمان امور مالیاتی کشور

شنبه ۱۳۹۹/٢/١٣ جلسه مشترک در سازمان امور مالیاتی کشور با حضور حمیدرضا رستگار رئیس اتحادیه آهن و فولاد و فلزات شهرستان تهران و رئیس محترم اتاق اصناف ایران جناب آقای دکتر سعید ممبینی و رئیس اتاق اصناف تهران جناب آقای قاسم نوده فرهانی ، در خصوص پیگیری مطالبات صنفی و مالیاتی برگزار گردید. به امید موفقیت صنف بزرگ آهن و فولاد تهران .

فهرست