مهم برای صاحبان مشاغل

✅ سازمان امور مالیاتی پیشنهاد ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی عملکرد ۱۳۹۸ صاحبان مشاغل را از ۳۱/ خرداد ۱۳۹۹ به ۳۱/ تیر ۱۳۹۹ به شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا ، درخواست که مورد تایید هم قرار گرفته است .

✅فلذا پس از اعلام رسمی سازمان امور مالیاتی ، موعد مقرر برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۸ صاحبان مشاغل [ از خرداد ماه ] پایان تیر ۹۹ مقرر خواهد شد .

فهرست