آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات برارزش افزوده دوره چهارم سال۱۳۹۸

نوشتهٔ پیشین
برابر جزء ۲ از بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور ؛
نوشتهٔ بعدی
معافیت سالانه حقوق و نرخ مالیات بردرآمد حقوق سال۱۳۹۹

اخبار مرتبط

فهرست